Sherbim DDD

Sherbim DDD

Shërbim DDD

Shërbim 3D (Dezinfektimi, Dezinsektimi, Deratizimi)
Qëllimi nëpërmjet ofrimit të shërbimit DDD është zvogëlimi i probabilitetit të shfaqjes së insekteve të dëmshme, mundësimi i reagimit adekuat në rastet e shfaqjes së tyre, sigurimi i mbajtjes nën kontroll në mënyrë efektive, eliminimi i rreziqeve për shëndetin e individëve dhe sigurinë e mjedisit.

Dezinfektimi:

Programi i dezinfektimit ndërmerret për asgjësimin dhe parandalimin e infestimit të insekteve zvarritëse të dëmshme (buburrecat, milingonat, mizat, grerëzat, furrëtaret etj) që janë bartës të agjentëve të sëmundjeve ngjitëse, dezinsektimi kryhet me anë të vendosjes së xhelit special me lëndë aktive i cili kryhet 2 herë në vit për një periudhë 6 mujore secila, si dhe me spërkatje me pompë.

Dezinsektimi:

Dezinsektimi i ambjentit ka si qëllim parandalimin dhe asgjësimin e insekteve fluturuese, me qëllim të shkatërrimit të mikroorganizmave patogjene dhe parandalimit të sëmundjeve infektive në ambjentet që na rrethojnë. Ndërhyrja kryhet me preparate të licensuara nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, shoqëruar me skedën teknike të përdorimit dhe lejen përkatëse

Deratizimi:

Deratizimi i ambjentit kryhet duke instaluar në vendet, ku dyshohet prania e brejtësve, pajisjet monitoruese të pajisura me karrema joshëse.Pas mbikqyrjes së ambjentit, përcaktohen vendet e instalimit të pajisjeve rodenticide në ambjentin e jashtëm apo edhe të brendshëm.

Pas kryerjes së shërbimit pajiseni me certifikatë shërbimi, njohur nga Qëndra Kombëtare e licensimit QKL, dhe instituti i higjenës e cila është për 6 muaj.